എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ- സൗന്ദര്യ ദർശനം
Malayalam Value added Courses Code : VAC MAL 01

View Syllabus Enquiry
Course Name എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ- സൗന്ദര്യ ദർശനം
Course Subject Malayalam
Course Code VAC MAL 01
Course Coordinator Dr. Sonia Jose
Course Category Value added Courses

About Course

പ്രൊഫ. എം കെ സാനുവിന്റെ ജീവ ചരിത്രം, സാഹിത്യ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ജീവചരിത്ര നിരൂപണ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നിവ ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ ഈ കോഴ്സ് സഹായിക്കുന്നു.

Prerequisites

പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ  ജീവ ചരിത്രം, സാഹിത്യ നിരൂപണം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചു ലഭിച്ച ധാരണ  

 

Outcomes

  1. പ്രൊഫ. എം കെ സാനു എന്ന ബഹുമുഖപ്രതിഭയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

  2. ജീവ ചരിത്ര ശാഖയിൽ എം കെ സാനുവിന്റെ സംഭാവനകൾ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

നിരൂപകനെന്ന നിലയിൽ എം കെ സാനു മലയാള നിരൂപണത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ  മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Course Syllabus

Lecture Notes

എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ- സൗന്ദര്യ ദർശനം

Lecture Videos

എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ - സൗന്ദര്യ ദർശനം

എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ - സൗന്ദര്യ ദർശനം

എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ - സൗന്ദര്യ ദർശനം

എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ - സൗന്ദര്യ ദർശനം

എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ - സൗന്ദര്യ ദർശനം

എം കെ സാനുവിന്റെ സാഹിത്യ - സൗന്ദര്യ ദർശനം

Practice Quiz

a) കർമ്മഗതി

b) താഴ്വരയിലെ സന്ധ്യ

c) കാറ്റും വെളിച്ചവും

d) മണ്ണിന് മണ്ണിന്റെ ഗുണം

a) ഉള്ളൂർ

b) ശ്രീ നാരായണ ഗുരു

c) കുമാരനാശാൻ

d) വള്ളത്തോൾ

a) കർമ്മഗതി

b) ജീവിതപ്പാത

c) എൻറെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ

d) ഞാൻ

a) തിരുവനന്തപുരം

b) കൊച്ചി

c) തൃശൂർ

d) കോഴിക്കോട്

a) ലോംഗിനസ്

b) പ്ലേറ്റോ

c) അരിസ്റ്റോട്ടിൽ

d) ദാന്തെ